Ulakbilge - Sosyal Bilimler Dergisi
www.ulakbilge.com
Cilt 5, Sayı 12  2017/4  (ISSN: 2148-0451, E-ISSN: )
Elif SÜMER, Rukiye KAYA

NO Makale Adı
1492599921 15 TEMMUZ OLAYI ÇERÇEVESİNDE KOLEKTİF EYLEM ALGISI

Bu araştırmanın amacı, 15 Temmuz 2016 olayı sonrası sokağa çıkan ve çıkmayan bireylerin kolektif eylem algılarını karşılaştırmak, bu olaya bakış açıları çerçevesinde sokağa çıkmanın onlarda inşa ettiği anlamı ortaya koymaktır. Araştırmanın çalışma grubunu, 15 Temmuz olayı sonrası yapılan eylemlere katılmış 6, katılmamış 5 olmak üzere toplam 11 kişi oluşturmaktadır. Veri toplama yöntemi olarak yarı yapılandırılmış görüşme tekniğinin kullanıldığı bu araştırmada verilerin çözümlenmesinde içerik analizi tekniği kullanılmıştır. Araştırmada 15 Temmuz sonrasında yapılan eylemlere katılan ve katılmayan grupların kolektif eylem algıları sosyal kimlik ve kaynak hareketliliği kuramsal yaklaşımlar çerçevesinde ele alınmıştır. Ayrıca politik güven kavramı da irdelenmiştir. Kolektif eylemlere dair duygu ve düşünceler ve yapılan eylemler ile kolektif eylem algısı arasındaki ilişkide katılımcı gruplar arasında görüş ayrılıkları saptanmış olup; bu ayrılıkların eylemlere katılımı etkileyen motivasyon değişkenlerindeki farklı örüntülerin ortaya çıkmasında etkili olmuş olabileceği düşünülmüştür.

Anahtar Kelimeler: Kolektif eylem, 15 Temmuz, sosyal kimlik, kaynak hareketliliği, politik güven