Ulakbilge - Sosyal Bilimler Dergisi
www.ulakbilge.com
Cilt 5, Sayı 10  2017/2  (ISSN: 2148-0451, E-ISSN: )
Elif ŞENEL, Hülya KAROĞLU

NO Makale Adı
1490186444 POSTMODERN DÖNEMDE ESTETİK VE TÜKETİM KAVRAMLARI AÇISINDAN SANAT VE MODA ETKİLEŞİMİ

Yirminci yüzyılın ikinci yarısından itibaren bilhassa sanat ve tasarım alanlarını çevreleyen bir disiplinlerarasılık durumu kendini göstermiş ve bu durum yakın dönemde kavramlaşarak gündemimize yerleşmiştir. Disiplinlerarasılık kavramını, söz konusu alanların pek çok noktada ortak paydada buluşması, bu alanların ifade biçimlerinin birbirine karışması ve benzemesi ile ortaya çıkan sonuçlar üzerinden anlamak mümkündür. Sanat ve moda, uzun zamandır birbirini büyük oranda etkileyen iki alan olagelmiştir. On dokuzuncu yüzyılın sonlarından itibaren erimeye başlayan sanat ve moda arasındaki sınırlar, özellikle postmodernizm dalgasının yayılmasıyla birlikte belirsizleşmeye başlamıştır. Bu dönemde farklı birer boyut kazanan estetik ve tüketim kavramları açısından sanat ve moda etkileşimine ışık tutmak araştırmanın amacını oluşturmuştur. Araştırma, nitel araştırma olup, veri toplama tekniği olarak doküman analizi, veri analiz tekniği olarak betimsel analiz kullanılmıştır. Elde edilen bulgular konuyu örneklendiren görseller ile desteklenmiştir. Araştırmanın sonucunda, sanatın ve modanın, postmodern dönemde yeni estetik arayışlar, estetik yenilenme, metalaştırma, meta estetiği, tüketim olgusu ve tüketim biçimleri üzerinden birlikte okunabildiği ve birbirini etkilediği ortaya konulmuştur. Sanatçıların ve modacıların, yaratımlarını benzer kaygılarla gerçekleştirdikleri ve benzer sunum biçimleri sergileyerek alıcıda birbirine yakın izlenimler bıraktıkları tespit edilmiştir. Bir endüstri tasarımı alanı olan moda sürecinde doğal olarak var olan endüstriyel kavramların sanatın da merkezinde yer almaya başladığı vurgulanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Sanat, Moda, Postmodern Dönem, Estetik, Tüketim