Ulakbilge - Sosyal Bilimler Dergisi
www.ulakbilge.com
Cilt 5, Sayı 10  2017/2  (ISSN: 2148-0451, E-ISSN: )
Veysel KARAGÖL, Meltem ERDOĞAN

NO Makale Adı
1488549629 TÜRKİYE EKONOMİSİNDE CARİ AÇIĞIN BELİRLEYİCİLERİ VE CARİ AÇIĞA YÖNELİK POLİTİKA UYGULAMALARI

Hızlı küreselleşmenin ve finansallaşmanın etkisi ile son yıllarda cari işlemler açığı, Türkiye ekonomisi için önemli bir sorun halini almış ve cari açık ile mücadele amaçlı politika önerileri ve tedbirler öngören birçok çalışma yapılmıştır. Bu çalışmada ise cari açığa etki eden belirleyiciler ve bu kapsamda uygulanan politikalar ele alınarak, cari açığın kapatılmasına yönelik politika önerileri sunulması amaçlanmaktadır. Bu amaç kapsamında, Türkiye ekonomisinde cari açığın belirleyicilerinin neler olduğuna ve bu belirleyicilerin etki yönlerine değinilmiş; ayrıca 2003-2015 döneminde cari açık ile mücadelede uygulanan para ve maliye politikalarına yer verilerek, bu politikalara yönelik genel bir değerlendirme ve bundan sonraki dönemler için ise bir takım politika önerileri sunulmuştur. Türkiye ekonomisinin, üzerinde tartışılan yapısal reformları bir an önce hayata geçirmesinin cari açık ile mücadelede hızlı bir biçimde yol kat edebilmek adına büyük ölçüde etkili bir faktör olacağı, çalışmanın elde ettiği en önemli sonuçtur.

Anahtar Kelimeler: Cari Açık, Cari Açığın Belirleyicileri, Para Politikaları, Maliye Politikaları.