Ulakbilge - Sosyal Bilimler Dergisi
www.ulakbilge.com
Cilt 5, Sayı 10  2017/2  (ISSN: 2148-0451, E-ISSN: )
Hilmi YAZICI

NO Makale Adı
1485619549 POLİTİKA VE MÜZİK İLİŞKİSİ BAĞLAMINDA VERDİ VE SAYGUN

Dünya’da sanat alanında atılan her adımla birlikte gelişen her yeni akım ve ortaya çıkan anlatım biçimleri incelendiğinde görülecektir ki bütün bu gelişme ve değişimler güncel siyaset ortamı ve toplum hayatı ile yakından ilişkili olmuştur. Siyaset ve günlük yaşamın birbirini etkileyen ve dönüştüren iç içe geçmiş ilişkisi yine günlük hayatın önemli bir parçası olan sanat alanına da yansıyarak onu da etkilemektedir. Bu temelde ortaya çıkan yeni biçimler sanatçılar eliyle işlenerek eserlerde öne çıkmış, yeni anlatımlar topluma yeni düşünceler aktarmıştır. Bu karşılıklı ilişki içerisinde toplum da beğeni ve ihtiyaçları doğrultusunda sanatı etkilemiş, sanatçıları yönlendirmiştir. Bu doğrultuda anlatım gücü bakımından opera sanatı ele alındığında, opera eserlerinde bu etkinin çoğu zaman çok açık biçimde ortaya çıktığı görülür. Opera sanatı, ortaya çıktığı İtalya’dan, Batılılaşmanın bir göstergesi olarak ulusal kültür’e adapte edilmeye çalışıldığı Türkiye’ye kadar hemen her ülkede benzer süreçler geçirmiş, politikaya ortam oluşturmuştur denebilir. Bu anlamda İtalya’da dikkat çeken en önemli isimlerden biri Giuseppe Verdi’dir. Türkiye’de ise Ahmed Adnan Saygun’un bu anlamda öne çıktığı görülmektedir. Bu çerçevede bu çalışmada siyaset ortamının bestecileri ne şekilde yönlendirdiği, eserlere ne şekilde yansıdığı Verdi ve Saygun’un yaklaşımları temelinde incelenecektir.

Anahtar Kelimeler:Sanat, Müzik, Opera, Ulusalcı Müzik, Politika